PiemonteseItaliano


imondissia
pronuncia: /imuŋˈdisja/
sustantiv feminin

immondizia

permalink


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

imité (v.)
imòbil (ag.)
imòbil (s. masc.)
imobiliar (ag.)
imondissia (s. fem.)
imoral (ag.)
imoralità (s. fem.)
imortal (ag.)
imparità (s. fem.)
imparsial (ag.)
imparsialità (s. fem.)
impassiensa (s. fem.)
impedì (v.)
impediment (s. masc.)
impegn (s. masc.)


---CACHE---